Tydzień 6

MODLITWA O NOWE WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Grupy. Jeżeli seminarium jest przeżywane w grupie, niech cała grupa przez około dziesięć minut modli się modlitwą uwielbienia. Proście Dziewicę Maryję, by była z wami, tak jak była obecna w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy.

Podzielcie się na małe grupy. W każdej, w miarę możliwości, powinna być osoba z doświadczeniem prowadzenia takiej modlitwy, ale jeżeli nikt z grupy nie przeżył jeszcze chrztu w Duchu Świętym, to nie przeszkadza w modlitwie.

Grupy powinny być czteroosobowe. Jedna osoba klęka (siedzi lub stoi, jeżeli uklęknięcie jest dla niej niewygodne lub niemożliwe). Pozostali wyciągają nad nią ręce lub kładą na niej, tak jak to robili pierwsi chrześcijanie. Z Dziejów Apostolskich 8,16-24 wiemy, że Apostołowie tak właśnie się modlili za tych, którzy pragnęli otrzymać Ducha Świętego. Piotr i Jan zostali wysłani do ludzi w Samarii, którzy byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świetego. Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. „Dajcie i mnie tę władzę – powiedział – aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego”. „Niech pieniądze twoje przepadną wraz z tobą – odpowiedział mu Piotr – gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze”.

Oto właśnie chodzi: dar. W hymnie „Przybądź, Duchu Świety” śpiewamy o Nim „Dawco darów mnogich”. Podczas Modlitwy Eucharystycznej (IV) „Zesłał On (Jezus) od Ciebie Ducha Świętego jako pierwszy dar dla wierzących”. Nie musimy niczym zasłużyć, aby otrzymać ten dar. Nie potrzebujemy niczego poza wiarą. Jezus Obiecał: Proście, a będzie wam dane (Mt 7,7).

Modlimy się w grupie za każdego po kolei. Ci, którzy nakładają ręce, modlą się: „Przyjdź Duchu Świety” lub śpiewają „Duchu żyjącego Boga dziś na … zstąp”.

Ktoś w grupie może wypowiedzieć proroctwo – to znaczy słowo od Boga – lub otworzyć Pismo Święte. Osoba, nad którą się modlono, powinna po modlitwie powiedzieć, czy słowo to do niej trafiło i czy je rozumie.

Bóg zawsze działa w zgodzie z naturą, z jaką nas stworzył. Niektórzy ludzie są w sposób widoczny i natychmiastowy dotknięci przyjściem Ducha Świętego. Jest takie powiedzenie, że jeśli ktoś został zaprogramowany na 125 Voltów i nagle przepłynie przez niego prąd o napięciu 250 Voltów – to reakcja jest dramatyczna!

Innym może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale w ciągu najbliższych dni i tygodni zauważą, że ich całe życie się zmienia i nabiera barw. Dobrze, jeżeli ktoś z modlących się będzie stał z tyłu osoby, nad którą prowadzona jest modlitwa, na wypadek, gdyby osoba ta „spoczęła” w Duchu. Jeżeli się to wydarzy, pozwólcie jej leżeć – Bóg w tym czasie będzie działał.

Osoby indywidualne. Jeżeli przeżywasz to seminarium sam, czy zastanawiasz się jak możesz się modlić, by otrzymać nowe wylanie Ducha Świetego? To proste pytanie. Idź w spokoje miejsce, na otwarte powietrze, do Kościoła lub klęknij koło łóżka. Znajdź taki czas, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał.

Zwróć się do Jezusa i Maryi obecnych przy tobie ze swoją miłością. Proś Maryję, by modliła się z tobą i za ciebie. Jeżeli jesteś w Kościele, uświadom sobie wielką miłość i moc płynące strumieniem z Tabernakulum. Oddaj siebie samego i całe twoje życie tej wielkiej miłości Jezusa. Proś, by wylał On swego Ducha Świętego na ciebie, przez wzgląd na Jego miłość i na chwałę Jego królestwa.

Przyjmij w wierze to, co Jezus czyni w tobie, nawet jeżeli niczego nie czujesz. Podziękuj Mu. Dziękuj też Dziewicy Maryi. Możesz również chwalić Boga w językach lub hymnach.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

     Dziękuję Ci, Jezu, za Ducha Świętego.

 

MODLITWA W CIĄGU TYGODNIA

Po chrzcie w Duchu Świętym. Jeżeli pragniemy trwać, żyć i chodzić dalej w Duchu ważne, byśmy zachowali regularną modlitwę. prorok Jeremiasz mówi: To jednak mówi Pan … jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was … Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie mnie szukać z całego serca (Jr 29,11-13). Nie możemy lekceważyć naszej relacji z Jezusem. Musimy być szczery.

Dary, jakimi Pan Bóg obdarzył, te, które odkryłeś i te, o których jeszcze nie wiesz, są dwojakiego rodzaju: dary modlitwy i osobistego uzdrowienia oraz dary służby. Dary modlitwy to dar modlitwy kontemplacyjnej lub jej wyraźne pogłębienie, dar modlitwy językami, dar bardziej świadomego uczestniczenia we Mszy Świetej lub w uwielbieniu. Pan Bóg mógł cię również obdarzyć darem uzdrowienia wewnętrznego, gdy modlono się nad nad tobą, darem uwolnienia od uczucia konieczności popełniania pewnych grzechów, nową siłą, by przeciwstawić się konkretnej pokusie. Może nawet jeszcze sam nie potrafisz powiedzieć, co Jezus w tobie uzdroił.

Dary służby są inaczej nazywane charyzmatami. Są one dane niektórym ludziom do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego (Ef 4,12). Mogą się przed tobą otworzyć nowe rodzaje służby. Pan Jezus sam ci pokaże jak możesz Mu służyć, otworzy ci drzwi. Może On przemienić dary, które już masz, w charyzmaty. Ktoś może mieć dar muzykalności, ale gdy zostanie on przemieniony w charyzmat, cała działalność muzyczna: komponowanie, wybór pieśni na spotkaniu modlitewnym lub podczas uwielbienia będą z inspiracji Bożej.

Używanie charyzmatów buduje Ciało Chrystusowe aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałęgo, do miary wielkości według pełni Chrystusa … Z Niego całe ciało – zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości (Ef 4,13-16). Dary i charyzmaty są po to, by nimi służyć i kochać. Bądź przygotowany na nowe działanie Boga w twoim życiu.