Tydzień 4 dzień 7

JEZUS JEST PANEM W EUCHARYSTII

Stań w obecności Boga. Jezus i Maryja są teraz przy tobie. Oni cię kochają i pragną ci pomóc. W modlitwie uświadom sobie Ich obecność.

Pismo Święte: Przeczytaj następujący tekst Ewangelii Mt 26, 26-28

     A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów”.

    Łaska, której pragnę. Proś Maryję, która jest obecna przy tobie, by modliła się za ciebie o łaskę lepszego poznania Jezusa, byś mógł Go bardziej kochać, wierniej naśladować i skoncentrować na Nim swoje życie. Szczególnie proś dzisiaj o to, abyś odkrył obecność Jezusa w Eucharystii i abyś przyjął Go w Eucharystycznej obecności jako Pana. Proś Jezusa o tę samą łaskę.

Punkty do modlitwy. 

  1. Jezus zmartwychwstał, wstąpił do Nieba i jest obecny dla nas wszystkich i dla każdego z nas teraz, zawsze, wszędzie. W sposób szczególny, dla naszego wzrostu duchowego, by nam pomagać i umacniać, jest obecny w sakramencie Eucharystii. Podczas Eucharystii Jezus ofiarowuje się wraz z kapłanem i zebranym ludem Ojcu. Jezus jest główną ofiarą, ale jest również tym, który składa ofiarę; On ofiaruje Ojcu Eucharystię wraz z kapłanem i ludem Bożym w jedności z ofiarą siebie samego. Każdy z obecnych składa ofiarę w Eucharystii, chociaż tylko kapłan wypowiada słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Każda Msza Święta jest ofiarą, ofiarą złożoną Ojcu. Jej siła bierze swe źródło z ofiary dokonanej na krzyżu. To właśnie na krzyżu, tak jak w Eucharystii, głównym Kapłanem i jednocześnie składaną ofiarą jest ta sama Osoba: Jezus. Podczas Mszy Świętej Jezus już nie umiera. On zmartwychwstał i nosi w swoim zmartwychwstałym ciele pięć ran świadczących o Jego cierpieniu i śmierci na krzyżu. Teraz mogę się duchowo zjednoczyć z wszystkimi Eucharystiami, jakie w tym momencie odbywają się na całym świecie, ofiarując siebie Ojcu jako dar wraz z Jezusem.
  2. Msza Święta jest ofiarą. Jest wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy Jezusa z uczniami. Ostatnia Wieczerza poprzedziła ofiarę na krzyżu, ale jej znaczenie i waga wynikają z ofiary na krzyżu. Właśnie teraz mogę ofiarować moje cierpienia i problemy włączając tę ofiarę we wszystkie Eucharystie, jakie odbywają się teraz na całym świecie. W ten sposób złączę moje cierpienie i ofiarę z ofiarą Jezusa na krzyżu.
  3. Podczas Eucharystii Jezus przychodzi do mnie w sposób szczególny w Komunii Świętej, pod postacią chleba i wina lub tylko chleba. W obu przypadkach ten sam Jezus. Eucharystia jest wymianą prezentów. Ja ofiaruję Ojcu siebie i Jezusa z Jego ofiarą, a Ojciec obdarza mnie darem Jezusa w Komunii.

Adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest przedłużeniem Komunii Świętej. Nawet jeżeli nie jestem teraz w kościele, to mogę uwielbiać i adorować Jezusa obecnego w Eucharystii, w Jego panowaniu Eucharystycznym w kościołach całego świata.

Modlitwa końcowa.

Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, i do Dziewicy Maryi. Ty jesteś Bogiem, Panem mojego życia. Oddaję Tobie pod panowanie siebie samego, wszystkie moje troski, niepokoje, problemy i moje relacje z innymi ludźmi. Powierzam je Tobie. Amen.

Maryjo, moja Matko, Matko mojego Pana, który jest Panem wszystkiego, pomóż mi lepiej poznać Jezusa, kochać Go goręcej i wierniej naśladować. Pomóż mi wszystko poddać Jego panowaniu, wszystko oddać w Jego ręce. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Jezu, Ty jesteś Panem mojego życia.