Tydzień 1 dzień 5

MARYJA I DUCH ŚWIĘTY

     Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, Bogiem nie stworzonym, lecz wiecznym. Bóg Ojciec, widząc swoją doskonałość, swoje Istnienie nazwał jednym wyrażeniem: Słowo. Dlatego tak nazywamy drugą Osobę Trójcy Świętej. Z czasem Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14a). Jezus Chrystus jest obrazem Boga  (2 Kor 4,4). On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia (Kol 1,15). On jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty (Hbr 1,3).

W Trójcy Świętej Ojciec kontempluje Syna, a Syn patrzy na Ojca. Miłość, która ich jednoczy to Duch Święty – trzecia Osoba Trójcy Świętej. Tak więc Duch Święty jest Miłością.

Jezus Chrystus stał się człowiekiem, aby nas uratować, aby być razem z nami. To wcielenie dokonało się za sprawą Ducha Świętego w ciele Maryi, za Jej wcześniejszą zgodą. Duch Święty zstąpi na Ciebie – powiedział anioł – i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1,35).

Z tego powodu Maryja jest też nazywana Oblubienicą Ducha Świętego. Ona może wyprosić dla nas obecność i dary Ducha, który jest Bogiem.

Stań w obecności Boga. Jezus jest teraz przy tobie; Maryja jest również obecna. Zmów krótką modlitwę, aby stanąć w Ich obecności.

Pismo Święte: Przeczytaj powoli fragment z Pisma Świętego Dz 1,14 i 2,1-4

     Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. (…) Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Łaska, której pragnę. Proś Maryję, by wyprosiła dla ciebie u Jezusa świadomość, że On mieszka w tobie poprzez Ducha Świętego, który jednoczy cię bezpośrednio z Nim. Idź z Maryją do Jezusa i proś, byś był zawsze świadomy Jego obecności przy tobie.

Punkty do modlitwy. Przeczytaj punkty do modlitwy. Zacznij od jednego i przejdź do następnych, jeśli masz na to czas i jeśli Jezus prowadzi cię w ten sposób. Zatrzymaj się tam, gdzie najłatwiej ci się modli.

  1. Maryja trwała wraz z dwunastoma Apostołami podczas Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na nich i kiedy Kościół, napełniony Duchem Świętym, rozpoczął swoją misję prowadzenia wszystkich zbawionych do Jezusa, do jedności z Nim. Poza Apostołami autor Księgi wymienia tylko Maryję – oznacza to, że zajmowała Ona ważne miejsce i odgrywałą szczególną rolę.
  2. Poprzez Maryję Duch Święty jednoczy nas z Jezusem. Pokorni zawsze pierwsi przyjmują Jezusa: pastuszkowie, którzy przyszli adorować Dziecię Jezus w stajence, święta Elżbieta przy odwiedzinach Maryi, Symeon i Anna w świątyni, napełnieni Duchem Świętym modlili się i prorokowali, i wreszcie pierwsi uczniowie, którzy uwierzyli na weselu w Kanie Galilejskiej.
  3. Napełniona Duchem Świętym Maryja – Matka Jezusa pozwala, by w Jej ciele Słowo Boga stało się widoczne dla świata. Tak jak Bóg przyszedł do Mojżesza w płonącym krzaku i był widoczny w ogniu, tak Jezus przyszedł do nas poprzez ciało Maryi. Ukazał swoje człowieczeństwo poprzez Jej ciało. On przychodzi do nas przez Nią.

Modlitwa końcowa.

Maryjo, moja Matko, Jezus jest ze mną, jednoczy mnie ze sobą poprzez Ducha Świętego, Miłość, która mnie do Niego prowadzi. Pomóż mi być zawsze świadomym obecności Twojego Syna, Jezusa.

Jezu, Ty jesteś ze mną. Jesteś przy mnie nieustannie obdarzając mnie swoją miłością. Daj, bym był świadomy Twojej nieustannej obecności przy mnie. Amen.

Krótka modlitwa do powtarzania w ciągu dnia.

Zostań ze mną, Panie Jezu.