Spotkanie modlitewne 9.06.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Jestem, który Jestem. Przyszedłem po to, aby dać Życie. Życie w obfitości.

2.Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew, trwa we Mnie, a Ja w nim. Trwajcie w Miłości Mojej, abyście mogli przynieść plon obfity.

3.Kto z was chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie i oddaje życie za przyjaciół.

4.Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię! – mówi Pan.

5.Wy jesteście solą ziemi i światłem świata.

6.Jesteście moim ludem umiłowanym.

7.Moje ukochane dzieci, nie lękajcie się! Ja zawsze jestem z wami. Nigdy was nie opuściłem i nie opuszczę. Zaufajcie Mi. Nie lękajcie się! Ufajcie Mi w każdym czasie! Ja jestem!

8.Nie lękajcie się. Ja jestem z wami.

9.Nie lękajcie się. Jestem z wami. Ja was poprowadzę.

10.Posyłam moich aniołów, aby was strzegli. Z Moją mocą jesteście bezpieczni.

11.Posyłam wam Mojego Ducha.

Obrazy:

1.Obraz Jezusa, który błogosławi i posyła swoich uczniów i słowa: Idźcie i nawracajcie w imię Ewangelii, Ja was posyłam.

2.Jezus w białej szacie idzie przez stado owiec. Żadna z nich nie jest tak biała, jak Jego szata: są czarne, szare i brązowe. Jezus dotyka je wszystkie i błogosławi. One wszystkie są Jego ludem.

3.Gołąb o wyglądzie orła. Orzeł jest symbolem mocy Ducha, którą chcę przez was działać na sobotnich rekolekcjach.

Słowa z Pisma:

1.J 2, 18-20
18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» 19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». 20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

2.Mt 4, 14-17
14 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
15 Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan!
16 Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło.
17 Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

3.Mt 6, 7-14
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!
14 Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski.

4.Mt 17, 3-7
A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!»