Spotkanie modlitewne 8.01.2015 r.

Słowo z dzielenia:

Hbr 5, 1-10

1 Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. 2 Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. 3 I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. 4 I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. 5 Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego:
Ty jesteś moim Synem,
Jam Cię dziś zrodził,
6 jak i w innym [miejscu]:
Tyś jest kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka.
7 Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
8 A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, 10 nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka.

Słowo z nasłuchu:

1.Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu Niebieskiemu dać Wam Królestwo Niebieskie.

2.Jesteście moją miłością.

3.Pragnę wam dać dużo więcej, więcej niż oczekujecie.

4.Kładę moją rękę na tobie, umacniam cię, zabieram twój lęk i strach i mówię do ciebie – jestem z tobą aż do skończenia świata.

5.Jestem bliżej Ciebie niż myślisz. Znam Cię po imieniu i wołam. Przyjdź!

6.Albowiem Ja was umiłowałem, Ja was wybrałem i Ja będę was prowadził. Pójdźcie za Mną.

7.Ja jestem światłością.

8.Wy jesteście solą ziemi światłością dla świata!

9.Nie zostawię was sierotami. Jestem z wami aż do skończenia świata.

10.Na początku było Słowo, a potem Słowo ciałem się stało…Ja nadal jestem wśród was!

11.Jestem waszym Panem, a wy moim ludem.

12.Jesteśmy jak komórki nerwowe, które same nic nie mogą, ale połączone i zjednoczone z innymi tworzą świadomość/moc.