Spotkanie modlitewne 4.02.2016 r.

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Ja jestem Bogiem żywym i nie ma innego. Trwajcie w miłości mojej.

2.Wylewam na was Swoje łaski zbawcze: wiarę, nadzieję i miłość … przyjmijcie je.

3.Błogosławieni cisi i cierpliwego serca.

4.Otwórz się na Mnie mówi Pan.

5.Jesteś moim synem umiłowanym.

6.Idźcie i głoście Ewangelię, a Ja będę współdziałał z Wami.

7.Moja mała biedna duszo. Nie bój się wszystko będzie dobrze (Jestem większy).

8.Nie przychodzę, aby zatracać, ale przychodzę aby ratować niewolników grzechu. Dlatego przychodzę namaszczać proroków

Obrazy:

1.Obraz: 3 żarówki w oprawce, 4 osoby przy stole (w tym dziecko), 5 wkrętów, 6 kwiatów w doniczkach, 7 ryb (?). Próba interpretacji: Dbać o ład w życiu codziennym, poświęcać Bogu najprostsze czynności, On wyprowadzi z nich dobro.

Słowa z pisma:

1.Jer 31, 3

Pan się mu ukaże z daleka:
Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.

2.Dz 9, 32

Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie.

3.Dz 9, 36

Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny.

4.Łk 12, 32

Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Słowo z dzielenia:

Dz 9, 32-43

32 Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Liddzie. 33 Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. 34 «Eneaszu – powiedział do niego Piotr – Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko!» I natychmiast wstał. 35 Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Saronu i nawrócili się do Pana.
36 Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. 37 Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. 38 Lidda leżała blisko Jafy; gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą: «Przyjdź do nas bez zwłoki!» 39 Piotr poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. 40 Po usunięciu wszystkich, Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: «Tabito, wstań!» A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. 41 Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. 42 Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. 43 [Piotr] zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego Szymona, garbarza.