Spotkanie modlitewne 30.10.2014 r.

Słowo z dzielenia:

Ef 6, 10-20

10 W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. 11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, 15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. 16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, 20 dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Słowo z nasłuchu:

1. Ja Jestem Miłością
2. Przychodzę aby rzucić ogień miłości i miłosierdzia
3. Jestem światłością świata, kto wierzy we mnie nie zginie
4. Nie bój się, wypłyń na głębię
5. Przychodzę mimo drzwi zamkniętych aby być z wami
6. Jesteście moimi umiłowanymi dziećmi, nie zapomniałem o Was. Chociaż byś chodził ciemną doliną zła się nie
ulękniesz. Jestem z tobą by cię ochraniać, by cię bronić, by cię przeprowadzić
7. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego
8. Obraz Góry Błogosławieństw