Spotkanie modlitewne 06.10.2016

Słowo z nasłuchu:

Proroctwa:

1.Miłość

2.Szalom, szalom, szalom (pokój, pokój, pokój)

3.Pójdziesz drogą którą ci wskażę, będziesz mówił wszystko co ci polecę.

4.Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.

5.Łaska Pańska nad wami, bo was wybrałem i namaściłem, abyście głosili światu dobrą nowinę.

6.Ja Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem abyś ubogim niósł dobrą nowinę, a więźniom- wyzwolenie.

7.Jesteś moim żołnierzem. Daję ci: zbroję, hełm i miecz  abyś dla Mnie zwyciężył.

8.Ja Jestem Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli…

9.Ja was pierwszy ukochałem Moją Boską miłością.

10.Czy ktoś nie miał prorokować w językach? A ktoś inny czy nie miał tłumaczyć?

Obrazy:

1.Pan Jezus w białej szacie, na stopniach ołtarza, kreśli krzyże błogosławieństwa na czołach klęczących osób: ,, Błogosławię wam z całego serca”

2.Obraz Jezusa dotykającego Swojego serca. Serce Jezusa jaśnieje jak słońce. I słowa: ,,Zaufaj Mi a Ja cię poprowadzę”.

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Łk 3:11
11. On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni.

Iz 12:1-6
1. Ty powiesz w owym dniu: Wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mię!
2. Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem!
3. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia.
4. Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!
5. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy! Niech to będzie wiadome po całej ziemi!
6. Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela!
2 Kor 9:6-10
6. Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
7. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.
8. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki
9. według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
10. Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

Słowo dla Wspólnoty:

Rz 5:1-5
1. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2. dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
3. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
4. a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję.
5. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.