Spotkanie modlitewne 17.08.2017

 

Słowo z nasłuchu:

 

Proroctwa:

1. W krwi Mojej się zanurzcie, a otrzymacie odkupienie win.

2.Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli…

3. Pan, blisko jest. Niczego nie muszę się lękać

4. Ja Jestem Chlebem Żywym.

5. To ja jestem- nie bójcie się.

6. Niech się nie trwoży serce Wasze.

7. Przyszedłem odnaleźć to co zaginęło.

8. Objawiłem im imię Twoje i nadal będę objawiał, aby radość, która we mnie jest, w nich była i ja w nich.

9. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście a Ja Was pokrzepię.

Obrazy:

1.Obraz Pana Jezusa dotykającego dzieci.

2. Postać Jezusa Zmartwychwstałego, który miał przebite ręce, stanął pośród nas i przechadzał się między nami. „Nie bójcie się, Jam zwyciężył świat”.

 

Słowa z nasłuchu, z Pisma Świętego:

Dz 4, 29-31
„A teraz spójrz Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim  głosić Słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz Swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Świętego Sługi Twego, Jezusa. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże.”

Mt 14, 7-8

„Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: „Daj mi tu- rzekła- na misie głowę Jana Chrzciciela”.

J 13, 1

„Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.”

Słowo dla Wspólnoty:

1Tm 1, 3-5

„Jak poleciłem ci, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, [tak polecam teraz], abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia nauki odmiennej,  a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnemu z wiarą. Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej.”